Myndigheten för delaktighet – Universell utformning

Case informationsfilm

Let’s get things explained!Klicka här!

Syfte

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. MFD:s uppdrag styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Uppdragets syfte var att förklara begreppet universell utformning, som handlar om att tänka normkritiskt och utgå från människors olika förutsättningar och förmågor i designprocessen. Utifrån detta perspektiv bejakas människors mångfald och design av produkter, tjänster och miljöer görs så att de ska fungera för så många som möjligt. Universell utformning är ett verktyg för att nå full delaktighet i samhället för alla, oavsett funktionsförmåga. För uppdraget behövdes därför gedigen erfarenhet av normkritik och kunskap av att arbeta utifrån ett intersektionellt perspektiv.

Mer utvecklat skulle filmen ska ge kunskap i vad universell utformning innebär, varför det är viktigt att använda universell utformning och ge exempel på bra universell utformning. Detta för att tänka på dessa perspektiv när varor designas eller upphandlas.

Länkat nedan finns också tillgänglighetsanpassade versioner av filmen: syntolkning och teckenspråkstolkning.

Kontakta oss