Hållbarhet

Systematiskt miljöarbete

Let’s get things explained!Klicka här!

Hållbarhetskommunikation

Vi har ända sedan starten fokuserat mycket på kommunikation kring hållbarhet. Vi har hjälpt en rad företag att förklara deras hållbarhetsarbeten när det gäller allt ifrån återvinning och återbruk till cirkulär ekonomi och effektiviseringar. Här ser ni ett par exempel på filmer inom hållbarhet och nedan en beskrivning av vårt eget hållbarhetsarbete (visst hade det varit roligare med en film?). 🙂

Cirkulär Ekonomi

I denna informationsfilm förklarar fyra branschorganisationer tillsammans hur Sverige verkar för en cirkulär ekonomi.

Naturkompaniet

Det här är en film för att uppmärksamma Naturbonusen som Naturkompaniet årligen delar ut till natur- och miljövårdsprojekt.

TePe

En företagsfilm som vi tillsammans med Tepe och Port11, av totalt tre animerade företagsfilmer och grafiskt material för intervjufilmer.

Vår miljöpolicy och miljömål

Vi ska vara ett företag som verkar för en bättre miljö genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan.

Vi ska därför:

  • öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda genom utbildningar, medlemskap i organisationer relaterade till ämnet och interna möten
  • påverka, ställa krav på och samarbeta med andra företag, leverantörer, myndigheter och organisationer
  • se miljöförbättrande åtgärder som investeringar
  • förebygga föroreningar i luft, mark och vatten genom att beakta miljöpåverkan av det vi gör
  • ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser inom företaget.

 

Miljöorganisation

Från och med år 2019 drivs miljöfrågorna av en särskild miljöansvarig, Anton Ewetz. Genom den miljöansvarige ökas samordningen och integreringen i verksamheten och med våra leverantörer.

För att på sikt uppnå en harmonisering och standardisering av vårt kvalitetsarbete pågår en integrering i samband med vår verksamhetsutveckling.

Genom kontinuerliga personalmöten, diskussioner med kunder och leverantörer kan vi hjälpas åt att föra miljöarbetet framåt i hela företaget.

 

Handlingsplan

Vi har upprättat en handlingsplan utifrån vår målsättning.

Handlingsplanen omfattar följande:

Källsortering av avfall

Vi källsorterar vårt avfall och lämnar papper för återvinning.

 

Energisparåtgärder

Ett fastställt mål är att öka användningen av datorer och adekvata programvaror för att minska pappersanvändandet för att sprida information till personal, kunder och leverantörer. Företaget använder lågenergilampor i de belysningsarmaturer där detta är möjligt.

 

Miljöanpassade inköp

Ett fastställt mål är att alltid beakta miljöaspekter vid inköp av produkter som används i verksamheten, allt från elektronik till kopieringspapper och pennor. Sen 2019-06 ska all större elektronik vara återbrukad. Detta har medfört en övergång till mer miljöanpassade produkter. Efterlevnad av kraven är ett måste och diskuteras vid personalmöten en gång i halvåret.

 

Miljökrav på våra leverantörer

Ett av företagets miljömål är att påverka våra underleverantörer att alltid beakta miljöaspekter i sin verksamhet. Vi ersätter nära alla fysiska med videokonferenser med UL för att minska onödigt resande.

 

Användning av bästa möjliga bränsle och Minskad bränsleförbrukning

Ett av de miljömål som satts upp för verksamheten föreskriver bästa möjliga bränsle och krav på åtgärder för att minska bränsleförbrukningen. Vi använder oss av M och väljer bilarna med lägst co2-utsläpp / km. Vi undviker att köra fossildrivna bilar i längsta möjliga utsträckning. Vi använder tåg som första alternativ vid nödvändiga resor och flyg ska vara ett uttalat undantag som måste accepterad verbalt från Miljöansvarig från fall till fall.

 

Miljöinformation till anställda, kunder och leverantörer

Samtliga anställda i verksamheten ska ha vetskap om företagets miljömål. Detta följs regelbundet upp vid personalmöten en gång per halvår där också ny information ges. Genom muntlig kommunikation informeras våra kunder om vårt fortlöpande miljöarbete, där det faller sig naturligt. Med våra leverantörer har vi en ständigt pågående dialog om miljöförbättrande åtgärder med fokus på återbruk och minskade resor.

 

Miljömål

Explainer AB har formulerat tre ambitiösa mål för 2022 utifrån vår handlingsplan:

  • Minska antalet flygresor med 25% i förhållande till omsatt krona jämför med mätåret 2021.
  • Enbart köpa in återbrukade elektroniska produkter såsom datorer, skärmar och presentationsmedel.
  • Kräva att nya underleverantörer för återkommande affärer ska ha en miljöpolicy på plats vid avtalstecknande.

Du som läst ända hit, tack så mycket. Nu förstår du värdet av att ersätta långa texter med en Explainer 😉

Kontakta oss